Wersja nieobowiązująca z dnia

Przedmiot działalności i kompetencji

Przedmiotem działalności W-MBP w Olsztynie jest służenie potrzebom kształcących i doskonalących się nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela, oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli.


Zakres kompetencji:

● gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów;

● prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej,

● udzielanie pomocy i instruktażu metodycznego bibliotekom szkolnym,

● współdziałanie ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia i placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami, w szczególności w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

● stwarzanie warunków do rozwoju zawodowego nauczycieli i pomoc w prowadzeniu prac naukowo-badawczych,

● promowanie dorobku zawodowego twórczych nauczycieli województwa warmińsko-mazurskiego,

● doskonalenie nauczycieli bibliotekarzy biblioteki,

● prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie bibliografii pedagogicznej, nowatorstwa pedagogicznego i dydaktyki bibliotecznej,

● prowadzenie analiz i badań księgozbioru, czytelnictwa i działalności informacyjnej.

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.