Wersja nieobowiązująca z dnia

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
 

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie

 

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-18
 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak
 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań W-MBP w Olsztynie
   

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami
 

 • odpowiedni kontrast,
   
 • możliwość poiększenia wielkości liter na stronie,
   
 • moduł wyszukiwania,
   
 • fokus wokół elementów nawigacyjnych,
   
 • korzystanie ze standardowych skrótów klawiaturowych,
   
 • wyróźniony kontrast odnośników.
   

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-18 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez bibliotekę.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Kowalski, webmaster@wmbp.olsztyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 527 39 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać:
 

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
   
 • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi
   
 • sposób kontaktu.
   

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, W-MBP w Olsztynie niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, oraz określi kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, W-MBP może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 

W przypadku, gdy Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna
 

Siedziba Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie mieszcząca się przy ulicy Natalii Żarskiej 2 jest częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 

Na zewnątrz budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych i wyznaczone miejsce postojowe.
 

Schody w budynku uniemożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim, budynek nie posiada pochylni, podjazdów i wind.

W budynku biblioteki nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 

Wchodząc do budynku osoba niepełnosprawna ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem pełniącym dyżur w Wypożyczalni (parter). Pracownik udzieli niezbędnej pomocy.
 

Osoba uprawniona może wejść do budynku z psem asystującym.
 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.